Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư nông nghiệp và yêu cầu kinh doanh. Theo Nghị định này, các sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về:

+ Yêu cầu cấp phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm bảo vệ thực vật;

+ Yêu cầu về điều kiện cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên xử lý các mặt hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật;

+ Các yêu cầu về tính đủ điều kiện để cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên thử nghiệm các sản phẩm bảo vệ thực vật.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 35/2016 / NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 39/2017 / NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn gia súc, thủy sản.

– Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 69/2010 / NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu DNA và sản phẩm sinh vật biến đổi gen.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Nghị định số 181/2013 / NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ban hành ngày 14/8/2018 về sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT. Theo đó, sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể:

 • Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận chỉ yêu cầu một (01) Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thay vì 07 báo cáo như quy định hiện hành;
 •  Không còn yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong hồ sơ;
 • Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu phế liệu có thể nộp hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.Ngoài ra, tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp. hông tư 03/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT.

Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT.

 

Đây là nội dung chính tại Thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/8/2018. Theo đó, bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế GTGT ngày 31/12/2013, nội dung bị bãi bỏ như sau. Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

 

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, chủ thể đứng tên hợp đồng vay vốn ngân hàng của hộ kinh doanh được quy định như sau:

 • Vì hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân khi tham gia giao dịch vay vốn, do đó, các thành viên của hộ kinh doanh là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc;
 • Các thành viên có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn này, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết.

Trường hợp thành viên của hộ kinh doanh không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện. Nghị định 55/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.

Điều chỉnh chính sách thuế theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Điều chỉnh chính sách thuế theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác xem xét, rà soát, nghiên cứu định hướng.

 • Giảm thời gian xem xét hồ sơ xin hoàn thuế VAT giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp;
 • Sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được cơ sở sản xuất đưa đi gia công tại cơ sở khác;
 • Ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp chế biến lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;
 • Tháo gỡ quy định về kiểm tra chỉ tiêu một số hoạt chất trong các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải của các doanh nghiệp chế biến thủy sản;
 • Áp dụng chế độ kiểm tra giảm và rút ngắn thời gian ký quỹ đối với việc nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất;
 • Cho phép nhập khẩu đối với các loại máy móc, thiết bị chế biến gỗ đã qua sử dụng nhiều năm nhưng vẫn có giá trị sử dụng cao…

Chỉ thị 25/CT-TTg có hiệu lực từ ngày 31/8/2018.