Chính sách Thương mại – XNK có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018

Chính sách Thương mại – XNK có hiệu lực từ cuối tháng 10/2018

Ngày 14/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Thông tư 20/2014/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc. Theo đó, C/O cho hàng hóa đặc biệt quy định tại Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20 (hàng hóa đặc biệt) được quy định như sau:

– Do tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu cấp theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư 20.

– Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu phải ghi rõ trên C/O hàng hóa đặc biệt đó áp dụng Điều 6 Phụ lục I của Thông tư 20.

– Trừ khi có quy định khác, các quy tắc liên quan trong Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 20 phải được áp dụng với những sửa đổi thích hợp đối với hàng hóa đặc biệt áp dụng Điều 6 Phụ lục I Thông tư 20 được liệt kê tại danh mục riêng kèm theo Phụ lục này.

Thông tư 26/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 29/10/2018.

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5914/TCHQ-TXNK giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế XNK, thủ tục hải quan tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5914/TCHQ-TXNK giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế XNK, thủ tục hải quan tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5914/TCHQ-TXNK giải đáp các vướng mắc liên quan đến thuế XNK, thủ tục hải quan tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Đơn cử như:

Tại Khoản 49 Điều 1:

Vướng mắc: Trường hợp DN bán, tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK thì người khai phải:

+ Khai điện tử theo mẫu số 04 Phụ lục IIa Thông tư 39 hay khai theo tờ khai hải quan thay đổi mục đích sử dụng?

+ Thời điểm kê khai cho từng lần phát sinh bán, tiêu thụ nội địa là khi nào?

Trả lời: DN phải khai tờ khai hải quan mới, thời điểm kê khai trước khi tiêu thụ nội địa theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Khoản 42 Điều 1:

Vướng mắc: Thông tư 39 chưa quy định chính sách thuế với trường hợp tiêu hủy phế liệu thu được trong quá trình sản xuất theo loại hình SXXK (bao gồm DN nội địa và DN chế xuất).

Trả lời: Căn cứ theo Khoản 49 Điều 1 Thông tư 39 và Điều 3 Luật Thuế GTGT 2008 thì phế liệu, phế phẩm tiêu hủy không phải kê khai nộp thuế NK, thuế GTGT.

Xem thêm các giải đáp về thực hiện xóa nợ và hoàn thuế nộp thừa tại Công văn 5914/TCHQ-TXNK ngày 09/10/2018.

Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư nông nghiệp và yêu cầu kinh doanh. Theo Nghị định này, các sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về:

+ Yêu cầu cấp phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm bảo vệ thực vật;

+ Yêu cầu về điều kiện cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên xử lý các mặt hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật;

+ Các yêu cầu về tính đủ điều kiện để cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên thử nghiệm các sản phẩm bảo vệ thực vật.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 35/2016 / NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 39/2017 / NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn gia súc, thủy sản.

– Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 69/2010 / NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu DNA và sản phẩm sinh vật biến đổi gen.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Nghị định số 181/2013 / NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Đơn giản thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ban hành ngày 14/8/2018 về sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TN&MT. Theo đó, sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cụ thể:

  • Trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận chỉ yêu cầu một (01) Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu thay vì 07 báo cáo như quy định hiện hành;
  •  Không còn yêu cầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong hồ sơ;
  • Tổ chức cá nhân được phép nhập khẩu phế liệu có thể nộp hồ sơ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.Ngoài ra, tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày cấp. hông tư 03/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT.

Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT.

 

Đây là nội dung chính tại Thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/8/2018. Theo đó, bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế GTGT ngày 31/12/2013, nội dung bị bãi bỏ như sau. Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng; công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

 

Chính thức: Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Chính thức: Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

  • Thang lương, bảng lương;
  • Định mức lao động.

Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.