Dịch Vụ Đào Tạo Chuyên Môn

Dịch Vụ Đào Tạo Chuyên Môn

Là một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, DONG DU cũng cung cấp những dịch vụ sau:

  • Huấn luyện nhân viên kế toán cho doanh nghiệp.
  • Tổ chức các khóa đào tạo đặc biệt bằng ngoại ngữ (Anh, Nhật…)
  • Tổ chức các khóa đào tạo cho doanh nghiệp và cá nhân.