Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư & Quản Trị Doanh Nghiệp

 Tư vấn đẩu tư & quản trị doanh nghiệp DLCC

Là nhà cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về quản trị doanh nghiệp, DDC cung cấp các dịch vụ sau:

 • Thực hiện các báo cáo tài chính hợp lý theo yêu cầu của khách hàng
 • Hỗ trợ tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp để kinh doanh hiệu quả hơn
 • Hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp để thực hiện mua bán và sáp nhập
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập kinh phí để mở rộng kinh doanh
 • Giới thiệu các nguồn quỹ nước ngoài cho thị trường Việt Nam
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu
 • Phân tích thông tin về các chỉ số tài chính và phi tài chính theo yêu cầu
 • Tư vấn kiểm soát các loại chi phí trong doanh nghiệp
 • Lập dự toán và dự báo
 • Báo cáo và phân tích dòng tiền
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính theo các thông tin tài chính hiện có và phân tích rủi ro
 • Lập các báo cáo phân tích về nhân viên, vốn điều lệ, vốn đầu tư và doanh thu

Từ đó, DLCC thuộc DDC group sẽ hỗ trợ các khách hàng

 • DLCC hỗ trợ khách hàng thiết kế và kiểm soát hệ thống kế toán theo yêu cầu của các báo cáo và phân tích quản trị.
 • DLCC tư vấn và hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định và chiến lược.