Dịch Vụ Kế Toán Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Kế Toán Doanh Nghiệp

Khi muốn có các thông tin và các báo cáo kế toán đúng với các dữ liệu chính xác để mời gọi đầu tư, hoặc khi cần hoàn tất các tài liệu,các báo cáo kế toán trước khi kiểm toán, quyết toán thuế chính là lúc Qúy công ty cần đến dịch vụ kế toán DONG DU.

  • Thực hiện việc ghi sổ sách kế toán.
  • Soát xét việc ghi sổ sách kế toán.
  • Kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ.
  • Tư vấn về việc thiết lập hệ thống kế toán và hệ thống kế toán quản trị.