Việc hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ. Công văn số 999/TCT-CS ngày 25/03/2019

Việc hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ. Công văn số 999/TCT-CS ngày 25/03/2019