HỆ THỐNG VĂN BẢN CÁC SẮC THUẾ CHUYÊN NGÀNH CẬP NHẬT

HỆ THỐNG VĂN BẢN CÁC SẮC THUẾ CHUYÊN NGÀNH CẬP NHẬT

3jrxx0ak4divywpov1e1ffgvz

 

STT

Nội dung Loại văn bản Số hiệu

Ngày hiệu lực/ hợp nhất

01 Đăng ký thuế Luật 78/2006/QH11 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 95/2016/TT-BTC 12/08/2016
156/2013/TT-BTC 20/12/2013
02 Kê khai thuế Luật 78/2006/QH11 01/07/2007
Nghị định 83/2013/NĐ-CP 15/09/2013
Thông tư 156/2013/TT-BTC 20/12/2013
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 28/04/2016
03 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP 15/12/2013
Thông tư 166/2013/TT-BTC 01/01/2014
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
04 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 01/01/2009
31/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013
209/2013/NĐ-CP 01/01/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Thông tư 219/2013/TT-BTC 01/01/2014
141/2013/TT-BTC 30/11/2013
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
193/2015/TT-BTC 10/01/2016
26/2015/TT-BTC 01/01/2015
99/2016/TT-BTC 13/08/2016
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
173/2016/TT-BTC 15/12/2016
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 17/06/2015
01/VBHN-VPQH 28/04/2016
05 Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 01/01/2009
26/2012/QH13 01/07/2013
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 01/07/2013
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư 20/2010/TT-BTC 22/03/2010
111/2013/TT-BTC 01/10/2013
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC 05/02/2015
15/VBHN-VPQH 11/12/2014
06 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 01/01/2009
32/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 15/02/2014
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư 150/2010/TT-BTC 11/11/2010
78/2014/TT-BTC 02/08/2014
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 06/08/2015
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 14/09/2015
04/VBHN-VPQH 11/07/2013
07 Thuế thiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 01/04/2009
71/2014/QH13 01/01/2015
70/2014/QH13 01/01/2016
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 01/01/2016
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Thông tư 195/2015/TT-BTC 01/01/2016
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 28/04/2016
08 Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 01/09/2016
Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016
Thông tư 38/2015/TT-BTC 01/04/2015
09 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 01/07/2010
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 50/2010/NĐ-CP 01/07/2010
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
Thông tư

 

 

152/2015/TT-BTC 20/11/2015
174/2016/TT-BTC 12/12/2016
12/2016/TT-BTC 01/07/2016
 Văn bản hợp nhất

 

18/VBHN-VPQH 11/12/2014
10/VBHN-BTC 26/05/2015
10 Thuế bảo vệ môi trường  Luật 57/2010/QH12 01/01/2012
 Nghị định

 

67/2011/NĐ-CP 01/01/2012
69/2012/NĐ-CP 15/11/2012
 Thông tư

 

 

152/2011/TT-BTC 01/01/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC 26/05/2015
11 Thuế sử dụng đất  Luật

 

23-L/CTN 01/01/1994
48/2010/QH12 01/01/2012
 Nghị định

 

 

74-CP 01/01/1994
73-CP 25/10/1993
53/2011/NĐ-CP 01/01/2012
 Thông tư

 

 

 

 

89-TC/TCT 01/01/1994
92/TTLB 10/11/1993
03/1997/TC-TCT 01/01/1997
117/1999/TT-BTC 01/01/2000
153/2011/TT-BTC 01/01/2012