Giảng dạy về quản trị rủi ro tài chính ngày 24.11.2017

Giảng dạy về quản trị rủi ro tài chính ngày 24.11.2017

Giảng dạy về quản trị rủi ro tài chính tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn kết hợp với IBM Institute.

IMG_20171130_151108 IMG_20171130_151103 IMG_20171130_151105IMG_20171130_151100