BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.