KHÓA HỌC KẾ TOÁN VỀ IAS 1 & IFRS 1 & VAS 21 TẠI DPTC THUỘC DONG DU INTERNATIONAL CONSULTING GROUP