TUYỂN DỤNG NĂM 2019 – THƯ KÝ CHO BAN GIÁM ĐỐC DDC HCMC

TUYỂN DỤNG NĂM 2019 – THƯ KÝ CHO BAN GIÁM ĐỐC DDC HCMC