Trường hợp nhân viên Công ty đi công tác bằng taxi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp nhân viên Công ty đi công tác bằng taxi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp nhân viên Công ty đi công tác bằng taxi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì hãng vận chuyển phải lập hóa đơn theo quy định giao Công ty để làm căn cứ tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC). Đối với khoản chi phí phát sinh tại nước ngoài trong quá trình nhân viên công tác ở nước ngoài thì phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định nước sở tại và được dịch ra tiếng Việt theo quy định nêu trên thì mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công văn số 8965/CT-TTHT ngày 15 tháng 09 năm 2017 về công tác phí bằng taxi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

8965_CT-TTHT_368965