Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ công ty TNHH một thành viên được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam.

Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ công ty TNHH một thành viên được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam.

Trường hợp Giám đốc điều hành đồng thời là chủ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) được Công ty thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam nếu được quy định tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty là khoản có tính chất tiền lương, tiền công thì:

  • Về thuế TNCN: khoản lợi ích mà chủ Công ty nhận được nêu trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chủ Công ty.
  • Về thuế TNDN, thuế GTGT: Công ty không được khấu trừ thuế GTGT, không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty khoản chi cho chủ Công ty nêu trên.

 Công văn số  5421/CT-TTHT ngày 16 tháng 02 năm 2017 về thanh toán khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú khách sạn tại Việt Nam trong tính thuế thu nhập cá nhân.

5421_CT-TTHT_342358