TÌNH HUỐNG XỬ LÝ THỰC TẾ TRONG LÃNH VỰC THUẾ VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP