Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định về yêu cầu đầu tư và kinh doanh.

Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về đầu tư nông nghiệp và yêu cầu kinh doanh. Theo Nghị định này, các sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2016 / NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về:

+ Yêu cầu cấp phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm bảo vệ thực vật;

+ Yêu cầu về điều kiện cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên xử lý các mặt hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật;

+ Các yêu cầu về tính đủ điều kiện để cấp giấy phép cho các tổ chức chuyên thử nghiệm các sản phẩm bảo vệ thực vật.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 35/2016 / NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y.

– Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 39/2017 / NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn gia súc, thủy sản.

– Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 69/2010 / NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu DNA và sản phẩm sinh vật biến đổi gen.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 Nghị định số 181/2013 / NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Nghị định số 123/2018 / NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.