Người nước ngoài có thể mở cà phê và kinh doanh khách sạn Việt Nam.

Người nước ngoài có thể mở cà phê và kinh doanh khách sạn Việt Nam.