ĐIỂM MỚI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TỪ 01/01/2021

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 185 BLLĐ 2019 thì số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, ít nhất là 15 người, trong khi luật củ qui định quy định số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá 07 người.

 Theo quy định tại Điều 187 BLLĐ 2019 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

  • Hòa giải viên lao động;
  • Hội đồng trọng tài lao động (quy định mới);
  • Tòa án nhân dân.

Luât củ quy định cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm hòa giải viên lao động, Tòa án nhân dân.

Các tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết (Điều 188) như luật trước đây.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 190 BLLĐ 2019 thì thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm (quy định mới). Theo luật củ thi thời hiệu là một năm.

https://luatvietnam.vn/

Ban biên tập DBRC,

Dong Du International Accounting & Legal Consulting Group Vietnam, A member of OneSMP Singapore, Southeast Asia Business Consulting Network (www.japanvietnam.com.vn)

#thành lập doanh nghiệp#kế toán và thuế cho doanh nghiệp Nhật & doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài #tư vấn pháp chế và pháp lý doanh nghiệp#đào tạo khóa học #giới thiệu nguồn nhân lực#