Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

  • Hỗ trợ việc thực hiện đăng ký và thay đổi giấy phép kinh doanh.
  • Đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động.
  • Đăng ký giấy phép lao động.
  • Đăng ký và gia hạn visa cho người lao động nước ngoài.
  • Đăng ký tạm trú cho người lao động nước ngoài.
  • Giới thiệu căn hộ cho người lao động nước ngoài thuê.