DANH SÁCH  HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT LAO ĐỘNG CẬP NHẬT .

DANH SÁCH HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT LAO ĐỘNG CẬP NHẬT .

 

IMG_20171130_151032

STT

Loại văn bản Số hiệu Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1 Luật 10/2012/QH13 Bộ luật Lao động 2012 01/5/2013
2 Nghị định 41/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

 

23/6/2013
3 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động 01/7/2013
4 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

01/7/2013
5 46/2013/NĐ-CP

 

Hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động 01/7/2013
6 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương

 

01/8/2016
7 55/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 15/7/2016
8 60/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 15/8/2013
9 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

10/10/2013
10 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm

 

20/01/2014
11 03/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm 15/3/2014
12 27/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình 25/5/2014
13 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 15/7/2014
14 53/2014/NĐ-CP Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động 15/7/2014
15 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 15/9/2014
16 75/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 15/9/2014
17 119/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo 01/02/2015
17 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động 01/3/2015
19 53/2015/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 15/7/2015
20 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

 

01/9/2015
21 85/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 15/11/2015
22 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 25/11/2015
23 11/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 01/4/2016
24 Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển 01/10/2015
25 04/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 15/4/2014
26 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 05/12/2013
27 26/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

 

15/12/2013
28 27/2013/TT-BLĐTBXH Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

15/12/2013
29 11/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

 

01/8/2013
30 10/2013/TT-BLĐTBXH Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên 01/8/2013
31 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe

 

01/7/2013
32 Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp 15/8/2014
33 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp 15/11/2013