DANH SÁCH BỘ LUẬT KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN CẬP NHẬT

DANH SÁCH BỘ LUẬT KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN CẬP NHẬT

BV-Acharya-3

STT

Tên Văn bản Ngày
hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1 Luật kế toán 2015

01/01/2017

2

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

01/01/2016

3 Luật Kiểm toán độc lập 2011

01/01/2012

Điều 25 và khoản 3 Điều 15 bị bãi bỏ bởi Luật phí và lệ phí 2015

NGHỊ ĐỊNH

4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

01/01/2017

5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP tiêu chuẩn, điều kiện kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

 01/07/2016

6 Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP chế độ tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

16/02/2015

7 Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/03/2014

8 Nghị định 105/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/12/2013

9 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập

01/05/2012

10 Nghị định 16/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

20/04/2011

11 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2011

Liên quan đến kế toán, bị sửa đổi bổ sung tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
12 Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

14/05/2009

13 Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.

27/01/2007

Được sửa đổi bổ sung bởi
Nghị định 02/2015/NĐ-CP
14 Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

21/04/2004

Được sửa đổi bổ sung bởi
Nghị định 30/2009/NĐ-CP và
Nghị định 16/2011/NĐ-CP
15 Nghị định 93/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước

04/09/2003

THÔNG TƯ

16 Thông tư 297/2016/TT-BTC cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

01/01/2017

17 Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

18 Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

01/01/2017

19 Thông tư 271/2016/TT-BTC mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

01/01/2017

20 Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 10/2014/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

15/12/2016

21 Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2017

22 Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

21/3/2016

23 Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

14/07/2015

24 Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

01/01/2016

25 Thông tư 56/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

08/06/2015

26 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

05/02/2015

Được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư 53/2016/TT-BTC,
Thông tư 177/2015/TT-BTC,
Thông tư 75/2015/TT-BTC.
27 Thông tư 157/2014/TT-BTC kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

23/10/2014

28 Thông tư 203/2012/TT-BTC trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

01/05/2013

29 Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

01/03/2013

30 Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

01/01/2013

31 Thông tư 129/2012/TT-BTC thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và hành nghề kế toán

25/09/2012

NGHỊ QUYẾT

32 Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước

29/12/2016

QUYẾT ĐỊNH

33 Quyết định 09/2016/QĐ-KTNN trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán

09/02/2017

34 Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán

06/02/2017

35 Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

28/01/2017

36 Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước

01/01/2017

CÔNG VĂN

37 Công văn 2938/BTC-CĐKT đăng ký hành nghề kiểm toán

06/03/2013