Chính thức: Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Chính thức: Doanh nghiệp dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:

  • Thang lương, bảng lương;
  • Định mức lao động.

Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.