Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, chủ thể đứng tên hợp đồng vay vốn ngân hàng của hộ kinh doanh được quy định như sau:

  • Vì hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân khi tham gia giao dịch vay vốn, do đó, các thành viên của hộ kinh doanh là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc;
  • Các thành viên có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn này, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
  • Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết.

Trường hợp thành viên của hộ kinh doanh không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện. Nghị định 55/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2018.