Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản công tác phí.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản công tác phí.

Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí của các cá nhân đi công tác theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

 

Công văn số 5023/TCT-TNCN về Chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản công tác phí.

5023_TCT-TNCN_366273