Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

UPDATED NEWS_DDICG020118

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

Các nội dung của Nghị định này bao gồm:

  1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
  2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT, theo đó:
  • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;
  • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
  1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, theo đó:
  • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.