Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 1.2018

UPDATED NEWS_DDICG020118

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN

Các nội dung của Nghị định này bao gồm:

 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thuế GTGT, theo đó:
 • Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT theo tháng, quý;
 • Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
 1. Sửa đổi, bổ sung các quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, theo đó:
 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động là các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.


 

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 11.2017

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14475/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của Hợp đồng gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó:

 • Trước ngày 01/09/2016: Đối với nguyên liệu vật tư dư thừa dã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Từ ngày 01/09/2016 đến nay: Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan.
 • Trường hợp phế liệu phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công khi tiêu thụ nội địa từ ngày 1/9/2016 đến ngày công văn này được ban hành, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa thì không phải kê khai, điều chỉnh lại

UPDATED NEWS_DDICG061117 – Chính sách thuế TNCN đối với người nước ngoài

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 68151/CT-TTHT hướng dẫn về tính thuế TNCN cho người nước ngoài. Theo đó:

 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú thì công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 20% đối với thu nhập từ tiền lương tiền công trước khi trả cá nhân (bao gồm cả lương hiệu quả trả sau khi kết thúc hợp đồng lao động). Cá nhân không cư trú không phải khai quyết toán thuế. Trường hợp công ty đã tạm khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần, nay xác định lại là cá nhân không cư trú thì kê khai bổ sung thay thế tờ khai thuế TNCN đã nộp theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Trường hợp chuyên gia nước ngoài là cá nhân cư trú, Công ty khấu trừ theo biểu lũy tiến khi trả thu nhập cho cá nhân. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán trước khi xuất cảnh.
 • Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán khi xuất cảnh và ủy quyền cho Công ty thì Công ty quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân trong vòng 45 ngày kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.
 • Trường hợp sau khi cá nhân đã quyết toán thuế TNCN và xuất cảnh không còn là cá nhân cư trú theo Luật thuế TNCN, Công ty phát sinh khoản chi trả khoản thu nhập lương hiệu quả cho cá nhân thì Công ty thực hiện khấu trừ theo mức 20% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân