Bộ luật Lao động được sửa đổi theo Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  theo Nghị quyết số 72/2018 / QH14 từ ngày 27/08/2018

Bộ luật Lao động được sửa đổi theo Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) theo Nghị quyết số 72/2018 / QH14 từ ngày 27/08/2018