Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

Bản Tin Văn Bản Pháp Luật Tháng 10.2017

UPDATED NEWS_DDICG131017 – Bỏ mẫu 06/GTGT khi đăng ký hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc đăng ký thuế GTGT. Theo đó:

  • Cơ sở kinh doanh không cần nộp mẫu 06/GTGT khi thực hiện:

◦ Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

◦ Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng

  • Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT sẽ căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh nộp:

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì sử dụng Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT

◦ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì sử dụng Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT

Chi tiết văn bản, vui lòng xem và download tại đây.

UPDATED NEWS_DDICG201017 – Bộ tài chính đã ban hành 05 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

  • Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC năm 2016 về Luật thuế Thu nhập cá nhân.
  • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.
  • Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.
  • Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC năm 2017 về Luật thuế Tiêu giá trị gia tăng.
  • Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC năm 2017 về Luật Quản lý thuế.