Buổi chia sẻ về nghệ thuật bán hàng ngày 23.11.2017

Buổi chia sẻ về nghệ thuật bán hàng ngày 23.11.2017

Chia sẻ nghệ thuật bán hàng thông qua xây dựng chuỗi cung ứng vật liệu ứng dụng quan điểm Chuỗi giá trị và Chuỗi cung ứng cho 200 chủ cửa hàng với SCG Trading.

IMG_20171130_151042IMG_20171130_151026IMG_20171130_151032